Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len "VOP")

Spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o.

Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 53042697

DIČ: 2121239241

zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144551/B

(ďalej len ako "ECO DOG PARTNER")

Všeobecné obchodné podmienky č. 1/2020 platné od 24.04.2020

1. Úvodné ustanovenia

 • ECO DOG PARTNER je partnerom výrobcu ECO DOG TOILET staníc resp. spoločnosti ECO DOG TOILET, s. r. o., a ECO DOG TOILET GROUP, s. r. o. Spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o., je distribútorom produktov a služieb a výhradným distribútorom produktov a služieb v rámci vymedzených území, ktoré sú vymedzené zmluvou a výhradnom zastúpení.
 • Tieto VOP sú v prípade rozporu nadradené Zmluve, ktorou bol založený záväzkovo-právny vzťah medzi ECO DOG PARTNER a Partnermi, pričom riadia a upravujú situácie, ktoré nie sú Zmluvou pokryté.
 • Pre účely VOP sa nižšie uvedenými termínmi rozumie:
 • EDT je skratka pre označenie ECO DOG TOILET staníc, ktoré sa poskytujú do užívania koncovému klientovi (fyzická osoba, právnická osoba, samospráva).
 • Obchodný prípad je udalosť od oslovenia potenciálneho klienta po uzatvorenie zmluvy, ktorá oprávňuje užívať EDT za stanovených podmienok definovaných v koncovej zmluve.
 • Odmena je provízia za sprostredkovanie predaja koncovému klientovi, na ktorú má nárok Partner za uskutočnené obchodné prípady resp. uzatvorené zmluvy.
 • Partner je osoba je fyzická osoba nepodnikateľ (nad 18 rokov), fyzická osoba podnikateľ (SZČO) a právnická osoba (obchodné spoločnosti a družstvá) konajúca samostatne alebo/a v mene spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o., za účelom propagácie, marketingu, predaja a poskytovania služieb, ktorých distribútorom je spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o. Partner sa stáva partnerom v prípade uzatvorenia zmluvy o obchodnej spolupráci so spoločnosťou ECO DOG PARTNER, s. r. o.
 • Produkt je akýkoľvek produkt distribuovaný spoločnosťou ECO DOG PARTNER, s. r. o.
 • ID je registračné číslo, ktoré bolo Partnerovi pridelené po uzavretí zmluvy o obchodnej spolupráci. Registračné číslo je nemenné a neprenosné.
 • Zmluva je zmluva o obchodnej spolupráci uzatvorená medzi ECO DOG PARTNER a obchodným Partnerom.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán (ECO DOG PARTNER, s. r. o., a tretia strana)

 • Partner sa zaväzuje, že bude produkty a služby zákazníkom predávať za definované odmeny. Zároveň Partner vyhlasuje, že nebude produkty a služby ponúkať a predávať prostredníctvom internetu alebo internetových obchodov alebo prostredníctvom maloobchodných prevádzok. Pre zamedzenie pochybností za internetový predaj sa nepovažuje reklama a ponuka Produktov na internete prostredníctvom odkazu na oficiálnu webovú stránku.
 • Partner môže mať s ECO DOG PARTNER uzavretú len jednu Zmluvu o obchodnej spolupráci.
 • Partner je povinný písomne informovať ECO DOG PARTNER o každej zmene identifikačných údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, a to do 5 dní odo dňa, kedy príslušná zmena nastala. V prípade, ak Partner svoju povinnosť písomne informovať ECO DOG PARTNER o zmene identifikačných údajov nesplní riadne a včas, zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú svojim konaním môže spôsobiť.
 • Partner nie je v pracovnoprávnom ani obdobnom pomere ku spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o., a ani nesmie taký dojem vzbudzovať. Partner nevystupuje ani neobchoduje ako zamestnanec spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o., ani ako osoba akokoľvek splnomocnená či poverená zo strany spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r.o.. Zmluvná spolupráca so spoločnosťou ECO DOG PARTNER nezakladá obchodné zastúpenie v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka ani inú formu zastúpenia a Partner nesmie taký dojem vzbudzovať.
 • Partner je povinný sám si zaistiť príslušné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, pokiaľ je takéto oprávnenie vyžadované právnymi predpismi, a sám plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho z tejto činnosti vyplývajú, vrátane povinností vyplývajúcich najmä z daňových a živnostenských predpisov. Partner sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť ECO DOG PARTNER, s. r. o., o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa oprávnenia na podnikanie a daňovej registrácie.

3. Predaj Produktov a poskytovanie služieb

 • Partner predáva produkty vo svojom mene, na vlastný účet a nebezpečenstvo. Partner nie je oprávnený robiť v mene ECO DOG PARTNER akékoľvek právne úkony, pokiaľ mu nebolo udelené osobitné plnomocenstvo.
 • Partneri sú povinní pri propagácii a predaji produktov konať v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

4. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so Zmluvou bude ECO DOG PARTNER zhromažďovať, uchovávať a ďalej spracúvať osobné údaje partnerov. ECO DOG PARTNER sa zaväzuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a Zmluvou. Partner týmto poskytuje ECO DOG PARTNER, ako správcovi dát, súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v Zmluve alebo získaných na jej základe (vrátane odosielania do iných členských štátov EÚ) počas platnosti Zmluvy a ďalej po ukončení Zmluvy, a to mena, priezviska, názvu, rodného čísla, identifikačného čísla, bydliska, sídla, kontaktných údajov, údajov o osobnom obrate a prípadných neprevzatých či vrátených objednávok a výšky odmeny s cieľom evidencie zloženia a obratu jednotlivých Partnerov, pričom Partner výslovne súhlasí so sprístupnením týchto údajov spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže ECO DOG PARTNER poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa, s čím Partner výslovne súhlasí.

5. Základy spracovávania osobných údajov v spoločnosti ECO DOG PARTNER, s. r. o.

 • ECO DOG PARTNER týmto informuje Partnerov o základných zásadách a postupoch pri spracovávaní osobných údajov spoločnosťou ECO DOG PARTNER, s. r. o., ako prevádzkovateľom informačného systému psiatoaleta.sk a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ").
 • Prevádzkovateľ: ECO DOG PARTNER, s. r. o.. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 53042697, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 144551/B, e-mail: info@ecodogpartner.sk, (ďalej ako "ECO DOG PARTNER")
 • Dotknuté osoby: Spotrebitelia, s ktorými má ECO DOG PARTNER uzatvorené zmluvy a Partneri, s ktorými má ECO DOG PARTNER uzatvorené Zmluvy o obchodnej spolupráci.
 • Zodpovedná osoba: ECO DOG PARTNER s ohľadom na článok 37 GDPR neurčil zodpovednú osobu.
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: ECO DOG PARTNER neprenáša osobné údaje do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácie.
 • Doba spracovávania údajov: Osobné údaje Zákazníkov a Partnerov spracováva po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 1 roka od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • Osobné údaje spracovávané podľa osobitného predpisu spracováva ECO DOG PARTNER po dobu stanovenú v konkrétnom právnom predpise.
 • V prípade spracovávania osobných údajov na účel oprávneného záujmu spracúva ECO DOG PARTNER tieto údaje po nevyhnutnú dobu na uplatnenie týchto oprávnených záujmov. ECO DOG PARTNER vyhlasuje, že jeho oprávnený záujem pri spracovávaní osobných údajov Zákazníkov a Partnerov neprevažuje nad záujmami a právami týchto osôb.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: ECO DOG PARTNER nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.
 • Dozorný úrad: Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, IČO: 36 064 220, tel. č.: 02/3231 3220, email: ochrana@pdp.gov.sk.
 • Zdroje osobných údajov:
 • ECO DOG PARTNER získava osobné údaje priamo od Spotrebiteľov a Partnerov, a to:

i. od Spotrebiteľov v rámci objednávkového formulára z oficiálneho webu ECO DOG PARTNER. ECO DOG PARTNER informuje svojich zákazníkov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia objednávky poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu ECO DOG PARTNER so spotrebiteľmi a zefektívni poskytovanie služieb.

ii. od Partnerov v rámci uzavretia Zmluvy o obchodnej spolupráci. ECO DOG PARTNER vždy informuje svojich partnerov, ktoré osobné údaje musia pre účely plnenia zmluvy poskytnúť a ktoré poskytujú dobrovoľne. Poskytnutie týchto údajov však podstatne uľahčí komunikáciu ECO DOG PARTNER s partnermi a zefektívni poskytovanie služieb.

iii. Za účelom zvyšovania kvality služieb a na základe oprávneného záujmu ECO DOG PARTNER monitoruje a zaznamenáva komunikáciu emailom.

 • Právny základ spracovávania:
 • Osobné údaje Spotrebiteľov a Partnerov sú spracovávané na základe nasledujúcich právnych základov:

i. Súhlasu Spotrebiteľov a Partnerov,

ii. spracovávanie na účely plnenia zmluvy,

iii. spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti ECO DOG PARTNER,

iv. spracovávanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu.

 • Účel a rozsah spracovávania:
 • Za účelom a na základe plnenia zmluvy ECO DOG PARTNER spracováva: meno, priezvisko / názov, dátum narodenia / identifikačné číslo, bydlisko/sídlo, tel. číslo, e-mail, údaj o osobnom obrate, o prípadných neprevzatých alebo vrátených objednávkach a výške odmeny. V prípade, že má ECO DOG PARTNER v úmysle spracovávať iný osobný údaj ako je uvedený v tomto článku, prípadne pre iné účely, môže tak urobiť iba na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľov alebo Partnerov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje Spotrebiteľ alebo Partner na samostatnej listine.
 • Príjemcovia osobných údajov:
 • ECO DOG PARTNER neprenáša osobné údaje žiadnym tretím subjektom okrem údajov potrebných do evidencie objednávok spoločnosti ECO DOG TOILET, s. r. o., a ECO DOG TOILET GROUP, s. r. o. a Today Investments s.r.o. Takýto prenos osobných údajov je potrebný za účelom plnenia kúpnej zmluvy (objednávok) so Spotrebiteľmi a Zmlúv o obchodnej spolupráci uzatváraných s Partnermi a obchodnými partnermi.
 • Sprostredkovateľmi osobných údajov sú:
 • spoločnosti zaoberajúce sa účtovníctvom, ktoré sú poverené na vykonávanie účtovníckych operácií a mzdového účtovníctva a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje, Spotrebiteľov a Partnerov;
 • spoločnosti zaoberajúce sa IT operáciami, ktoré sú poverené na vykonávanie IT administrácie softwarových programov, ktoré ECO DOG PARTNER využíva, a za týmto účelom sú im poskytnuté osobné údaje Spotrebiteľov a Partnerov;
 • spoločnosti zaoberajúcej sa doručovaním zásielok a nákladnej prepravy na základe objednávok Spotrebiteľov a Partnerov.
 • Spracúvanie osobných údajov môžu pre ECO DOG PARTNER vykonávať sprostredkovatelia výhradne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto údajov, pri rešpektovaní príslušných ustanovení GDPR a ZOOÚ. Sprostredkovatelia si sú vedomí, že osobné údaje dotknutých osôb nesmú použiť na iné účely.
 • Práva Spotrebiteľov a Partnerov:
 • právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od ECO DOG PARTNER potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracovávajú, na prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracovávajú a na poskytnutie ďalších doplňujúcich informácií: a.) na aký účel ECO DOG PARTNER spracúva jej osobné údaje, b.) konkrétne ktoré osobné údaje ECO DOG PARTNER/sprostredkovateľ spracúva, c.) komu ECO DOG PARTNER spracovávané osobné údaje poskytuje, d.) ako dlho budú osobné údaje uchovávané; e.) odkiaľ jej osobné údaje ECO DOG PARTNER získal (informácie o zdroji, ak osobné údaje neposkytla sama dotknutá osoba); f.) aké primerané záruky ochrany osobných údajov prijal ECO DOG PARTNER pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má zároveň právo získať prvú a jednu kópiu výpisu alebo odpisu spracovávaných osobných údajov zdarma.
 • právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby ECO DOG PARTNER bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, príp. doplnila neúplné osobné údaje. Zakotvuje sa taktiež povinnosť ECO DOG PARTNER oznámiť vykonanie opravy osobných údajov samotnej dotknutej osobe a všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.
 • právo na výmaz osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby ECO DOG PARTNER bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že: a.) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich ECO DOG PARTNER získal alebo spracovával; b.) dotknutá osoba odvolala súhlas na spracovávanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracovávané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie; c.) dotknutá osoba namieta spracovávanie osobných údajov vykonávané za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ECO DOG PARTNER alebo spracovávanie vykonávané na účel oprávnených záujmov ECO DOG PARTNER alebo tretej strany a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; d.) namieta spracovávanie osobných údajov na účel priameho marketingu; e.) sa osobné údaje spracovávajú nezákonne; f.) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná; g.) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na: i.) uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; ii.) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha ECO DOG PARTNER, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ECO DOG PARTNER; iii.) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; iv.) na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického výskumu či na štatistický účel, t. j. na privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania; v.) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby ECO DOG PARTNER obmedzil spracovávanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a,) ak dotknutá osoba napadne - namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ECO DOG PARTNER overiť správnosť údajov; b.) ak ECO DOG PARTNER spracováva údaje protizákonne a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c.) ECO DOG PARTNER už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov; d.) ak je spracovávanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ECO DOG PARTNER alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ECO DOG PARTNER alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa), a dotknutá osoba namietala voči spracovávaniu v prípadoch uvedených v tomto odseku, má právo na obmedzenie spracovávania až do overenia, či oprávnené dôvody na strane ECO DOG PARTNER prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo: a.) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla ECO DOG PARTNER; b.) preniesť osobné údaje bez obmedzení k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ (ECO DOG PARTNER) nejakým spôsobom bránil; c.) požadovať od ECO DOG PARTNER, aby on preniesol jej osobné údaje k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné; d.) naďalej pokračovať vo využívaní "služieb" ECO DOG PARTNER. Konkrétne ide o tieto druhy údajov: i.) údaje aktívne a vedome poskytnuté dotknutou osobou; ii.) vypozorované údaje poskytnuté dotknutou osobu na základe používania služby alebo zariadenia. Dotknutá osoba však nemá právo na prenosnosť osobných údajov v neobmedzenom rozsahu.
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovávaniu jej osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na uvedených právnych základoch: a.) spracovávanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ECO DOG PARTNER; b.) spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov ECO DOG PARTNER alebo tretej strany; c.) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracovávanie osobných údajov na účel priameho marketingu, ECO DOG PARTNER nesmie ďalej údaje na tento účel spracovávať. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pričom ten ju musí informovať o stave vybavenia jej žiadosti. Spracovávanie osobných údajov nemožno namietať, keď spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracovávajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: V zmysle čl. 22 GDPR a § 28 ZOOÚ má dotknutá osoba právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči nej neúčinné. Keďže ECO DOG PARTNER túto spracovateľskú činnosť nevykonáva, eventuálne námietky voči nej sú irelevantné.

6. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou - napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 • ECO DOG PARTNER ako spoločnosť zodpovedná za predaj a poskytovanie služieb vráti zaplatené plnenie za tovar / službu bez náhrady nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. Obchodné tajomstvo

ECO DOG PARTNER a Partner sa dohodli, že informácie, ktoré Partner získa v priebehu trvania zmluvného vzťahu s ECO DOG PARTNER, najmä informácie o produktoch a službách ECO DOG PARTNER, jej Partneroch, obchodných partneroch a dodávateľoch výrobkov a služieb, Spotrebiteľoch, obchodnom modeli, použitých technológiách, ktoré nie sú bežne verejne dostupné, považuje ECO DOG PARTNER za obchodné tajomstvo patriace k jeho podniku a z uvedeného dôvodu má ECO DOG PARTNER záujem na jeho utajení. Partner sa zaväzuje, že obchodné tajomstvo bude chrániť, nesprístupní ho z akéhokoľvek dôvodu, a to ani čiastočne, iným osobám ani ho nevyužije vo svoj vlastný prospech. Povinnosť ochrany obchodného tajomstva trvá po celú dobu existencie obchodného tajomstva. V prípade pochybností, či daná informácia je súčasťou obchodného tajomstva ECO DOG PARTNER, je Partner povinný vyžiadať si vopred písomné stanovisko ECO DOG PARTNER a toto stanovisko rešpektovať.

8. Rozhodné právo a príslušný súd

 • ECO DOG PARTNER a Partner sa dohodli, že práva a povinnosti ako aj právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.
 • ECO DOG PARTNER a Partner sa dohodli, že prípadné nejasnosti resp. spory vzniknuté zo vzťahov založených touto Zmluvou, budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
 • V prípade, že sa ECO DOG PARTNER a Partner nedohodnú v primeranej lehote, spor bude riešený prostredníctvom vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky podľa sídla ECO DOG PARTNER.
 • Ukončenie Zmluvy
 • Zmluvu môžu ukončiť zmluvné strany spôsobmi a z dôvodov uvedených v zákone alebo vo VOP, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:
 • dohodou,
 • odstúpením z dôvodu podstatného porušenia povinností druhej zmluvnej strany, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane,
 • výpoveďou, pričom výpovedná lehota je tri (3) mesiace a začína sa prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
 • smrťou alebo zánikom Partnera alebo zánikom ECO DOG.
 • Za podstatné porušenie povinností ECO DOG PARTNER sa považuje:
 • omeškanie s platbou Odmeny po dobu dlhšiu ako 30 pracovných dní,
 • porušenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 • Za podstatné porušenie povinností zo strany Partnera sa považuje:
 • zánik príslušných oprávnení Partnera na výkon činností podľa tejto Zmluvy,
 • porušenie zákazu predaja Produktov prostredníctvom internetových obchodov alebo maloobchodných prevádzok,
 • porušenie povinnosti k ochranne obchodného tajomstva,
 • porušenie akejkoľvek povinnosti alebo pravidla stanovených pre rokovanie s potenciálnymi záujemcami o spoluprácu,
 • porušenie akejkoľvek povinnosti alebo pravidla stanovených pre rokovanie so Spotrebiteľmi a/alebo ostatnými Partnermi a/alebo koncovými zákazníkmi a pre predaj Produktov koncovým zákazníkom,
 • poškodzovanie mena a/alebo dobrej povesti ECO DOG PARTNER alebo mena a/alebo dobrej povesti jej Partnerov, produktov, služieb či Spotrebiteľov,
 • porušenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov, a to najmä zneužitie osobných údajov Partnerov či Spotrebiteľov,
 • opakované alebo závažné porušenie ktorejkoľvek ďalšej povinnosti Partnerov stanovených Zmluvou.

9. Doručovanie

 • Zmluvné strany sa pre účely doručovania dohodli, že záväzné sú adresy resp. e-mailové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy. V prípade, že v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a VOP došlo k zmene adresy a zmena bola oznámená v súlade s touto Zmluvou a VOP, platí posledná oznámená adresa.

10. Záverečné ustanovenia

 • Tieto VOP tvoria prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pričom podrobnejšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán.
 • Ak sa niektorá časť tejto Zmluvy alebo VOP stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť neplatnou celú zmluvu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej časti Zmluvy alebo VOP.
 • Partner je oprávnený postúpiť Zmluvu v súlade s ustanovením § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a to iba s predchádzajúcim písomným súhlasom ECO DOG PARTNER. Pokiaľ bude mať plnenie zo Zmluvy trvajúci alebo opakujúci sa charakter, môže byť Zmluva postúpená s účinkami k tomu, čo ešte nebolo splnené.
 • Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 24.04.2020 a rušia a nahrádzajú predchádzajúce znenie obchodných podmienok.